BONAFLOW – RỐI LOẠN TIỂU TIỆN (#13)

$45.00

Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không nín tiểu được, tiểu không hết, tiểu yếu (không có lực), tức bàn quang và bí tiểu.

BONAFLOW – RỐI LOẠN TIỂU TIỆN (#13)

$45.00

Call Now Button